Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Άκυρος ο όρος του καταστατικού που επιβάλει αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στην Γενική Συνέλευση για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας


Σύμφωνα με την με αρ. 1241/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά από την συνήθη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Περιορισμοί που αφορούν την σκοπιμότητα της ανάκλησης, χρονικοί περιορισμοί ή περιορισμοί που υποχρεώνουν σε αιτιολόγηση ή επίκληση σπουδαίου λόγου για την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης δεν είναι νόμιμοι. Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου έκρινε ότι όρος του καταστατικού που προβλέπει την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από απόφαση Γενικής Συνέλευσης ληφθείσα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι άκυρος καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του μετακλητού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ισχύει στις ανώνυμες εταιρείας.

Στην υπόθεση που εξέτασε το Δικαστήριο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευης μετόχων ανώνυμης εταιρείας, που λήφθηκε με απλή πλειοψηφία (65 %), ανακλήθηκαν και αντικαταστάθηκαν μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου κατα παράβαση όρου του καταστατικού που προέβλεπε ότι η ανάκληση και αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτούσε απόφαση από τα 2/3 (66,67 %) του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Συνέλευσης. Ο σχετικός αυτός όρος του καταστατικού κρίθηκε άκυρος και η αίτηση του μετόχου που ζητούσε αναστολή εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ως μη νόμιμη

Διαβάστε περισσότερα