Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Το εύρος των εξουσιων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να περιοριστεί από τον μέτοχο αλλά καθορίζεται από το Δικαστήριο που το διόρισε


Σύμφωνα με την με αρ. 285/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, αν ο διορισμός προσωρινής διοίκησης έγινε λόγω έλλειψης διοίκησης και η δικαστική απόφαση δεν προσδιορίζει ειδικά τις εξουσίες του νέου Δ.Σ. αυτό έχει τις εξουσίες του κανονικού Δ.Σ. Αν όμως ο διορισμός της προσωρινής διοίκησης γίνεται λόγω σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. με αυτά της εταιρείας, τότε το προσωρινό Δ.Σ. δεν μπορεί παρά να έχει τις εξουσίες εκείνες και μόνο που του επιτρέπουν τη διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, η μη δυνατότητα τέλεσης των οποίων λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων οδήγησαν στον διορισμό του.

Η ανωτέρω απόφαση δέχτηκε εν προκειμένω, ότι ο μέτοχος δεν νομιμοποιείται να αναμειγνύεται στην εκπροσώπηση και διαχείριση ανώνυμης εταιρείας, η οποία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. ενώ εφόσον θέλει να ελέγξει την σκοπιμότητα των ενεργειών του τελευταίου έχει την δυνατότητα να ζητήσει διαχειριστικό έλεγχο από το Δικαστήριο.

Με βάσει τις παραδοχές αυτές το Δικαστήριο έκρινε ότι ο μέτοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να παύσει τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούσε στο ξενοδοχείο της εταιρείας ακόμα και αν αυτές εκφεύγουν των ορίων της εξουσίας του ή υποβαθμίζουν το ξενοδοχείο ή επιφέρουν την επιβολή πολεοδομικών προστίμων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση