Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν να αναγνωριστεί η ακυρότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας


Στην υπόθεση που αντιμετώπισε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, οι μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας ζήτησαν να αναγνωριστεί η ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία μειώθηκε αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο και ακολούθως αυξήθηκε ισόποσα. Στην διαδικασία της αύξησης μετείχε ο εναγόμενος, το δε Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την νέα Γενική Συνέλευση πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Δικαστήριο έκρινε καταχρηστικό τον ισχυρισμό των εναγόντων ότι τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έφεραν υπογραφή των μελών του καθότι αυτό είχε προβεί για δύο περίπου έτη σε πλήθος ενεργειών και συναλλαγών με τρίτους, χωρίς ποτέ οι ενάγοντες να αντιδράσουν.

Κατά το Δικαστήριο οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πάσχουν ακυρότητας από την μη υπογραφή τους καθόσον τούτο δεν επηρεάζει το κύρος τους, οι οποίες ξεκίνησαν να παράγουν έννομα αποτελέσματα αμέσως μόλις περατώθηκαν οι συνεδριάσεις τους. Εξίσου σημαντική είναι η παραδοχή της απόφασης ότι εφόσον πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφάσιζε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είχε προηγηθεί ενημέρωση και συμφωνία των μετόχων περί του σκοπού της μείωσης αυτής, δεν απαιτούνταν στην πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης να αναφέρεται η επικείμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικά οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστεί η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ενόψει του ότι αφενός γνώριζαν εκ των προτέρων για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και μάλιστα είχαν παράσχει εξουσιοδοτήσεις στον εναγόμενο για να παρίσταται και να συμμετέχει ως αντιπρόσωπός τους για το σύνολο των μετοχών τους στην Γενική Συνέλευση και αφετέρου δεν επικαλούνται καμία βλάβη της εταιρείας.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση