Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Αυτοδίκαιη η αναστολή καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α. που αφορά ένσημα εργαζομένου μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή


H με αρ. 657/2015 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου ασχολήθηκε με το συνηθισμένο φαινόμενο της επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης από το Ι.Κ.Α. πριν καν την έκδοση απόφασης από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή, στην οποία ο οφειλέτης προσφεύγει ασκώντας ένσταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 8 του ασφαλιστικού νόμου 3232/2004 «Αν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου κατά νόμο διοικητικού οργάνου κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζεται απαίτηση αυτού από αναγνώριση ημερών εργασίας μετά από δήλωση απασχόλησης – καταγγελία εργαζόμενου αναστέλλεται η είσπραξη της απαίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγή ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αν ασκηθεί προσφυγή». Με την ανωτέρω διάταξη που καταλαμβάνει τις περιπτώσεις που υποβλήθηκε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι μετά την 12.2.2004, αναστέλλεται αυτοδικαίως η εκτέλεση για την είσπραξη των εισφορών του Ι.Κ.Α. με μόνη την άσκηση ένστασης ενώπιον της Τ.Δ.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι και πριν την ισχύ του ανωτέρω νόμου, τα Διοικητικά Δικαστήρια είχαν κρίνει ότι το Ι.Κ.Α. κωλύεται να προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ακόμη και σε αποστολή ατομικής ειδοποίησης προτού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης ενώπιον της Τ.Δ.Ε. (βλ. ad hoc ΔΠρΡοδ 54/2003, 118/2000 ΔπρΑθ 118/2000, ΕΔΚΑ 2000, 462, ΔιοικΕφΑθ 352/2000 ΔΔΙΚΗ 2001, 230, ΔΠρΑγρ 5/1995 ΕΔΚΑ 1996, 451, ΔΠρΠειρ 249/2001 ΔΕΕ 2001, 1289, ΔΠρΑγρ 127/2000 ΕΔΚΑ 2001, 552, ΔΠρΠειρ 125/2005 ΕΔΚΑ 2005, 293, ΔΕφΤρ 367/2000 ΕΔΚΑ 2003, 683).

Σύμφωνα με την απόφαση εαν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διοικητική διαδικασία είτε με την έκδοση απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής επί της ένστασης του οφειλέτη είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η Τοπική Διοικητική Επιτροπή, είναι ανεπίτρεπτη η ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α. και δεν είναι ως εκ τούτου, δυνατή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη του Ι.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., περιλαμβανομένης και της αποστολής σε αυτόν ατομική ειδοποιήσεως που αποτελεί πράξη ενάρξεως τς αναγκαστικής εκτελέσεως με την οποία αυτός καλείται να καταβάλει την οφειλή του (βλ. ΣτΕ 2982/2007 επταμ., 1760, 3328/2008, 1825/2010).

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με όλα τα ανωτέρω, οι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. από προφανή άγνοια συνηθίζουν να βεβαιώνουν τις απαιτήσεις του κατά των οφειλετών του όπως αναφέρονται σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών και μάλιστα επισπεύδουν και αναγκαστική εκτέλεση (επιδίδοντας ατομική ειδοποίηση χρεών) για χρονικό όμως διάστημα που είναι εν ισχύει η εκ του νόμου αναστολή της εκτελεστότητας της Π.Ε.Ε., με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να ακυρώνεται κατόπιν ανακοπής από τον θιγόμενο οφειλέτη.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση