Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Eίναι υποχρεωτική η επίδοση της προσεπίκλησης σε όλους ανεξαίρετα τους διαδίκους επί αγωγής της τακτικής διαδικασίας ;


Όπως γίνεται δεκτό η διατύπωση του άρθρου 238 Κ.Πολ.Δ. υπερακοντίζει τη βούληση του νομοθέτη. Έτσι, κατά συσταλτική ερμηνεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της οικονομίας τη δίκης τα εν λόγω ένδικα βοηθήματα επιδίδονται μόνο στο διάδικο της σχετικής δίκης, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε ένδικο βοήθημα καθώς καμία σκοπιμότητα δεν υφίσταται αιτήματα παροχής δικαστικής προστασίας να επιδίδονται σε άτομα στα οποία δεν αφορούν [ad hoc ΠΠρΘεσ 1094/2019 NOMOΣ, ΠΠρΘεσ 15192/2018 αδημ., ΜΠρΑθ 10504/2017 ΝΟΜΟΣ με σύμφωνες παρατηρήσεις Δεληκωστόπουλου, ΕΠοΛΔ 2017, 536, ΜΠρΘεσ 12540/2018, Διαμαντόπουλος, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και νομολογιακό γίγνεσθαι, έκδ, Σάκκουλα 2019, SEL. 128, θεωρία Κ, Μακρίδου, Τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, 2019, σ. 121]. Υπό το πρίσμα αυτό η προσεπίκληση είναι παραδεκτή με μόνη την νόμιμη και εμπρόθεσμη επίδοσή της στον προσεπικαλούμενο χωρίς να απαιτείται επίδοση και προς τον κύριο διάδικο.