Ιστολόγιο

Στο παρόν ιστολόγιο δημοσιεύονται άρθρα και δικαστικές αποφάσεις τον οποίων η επιλογή στηρίχθηκε στην ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που έκριναν και στο νομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν


Σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, ως προς την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ακολουθείται η πρακτική της ανωνυμοποίησης των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν στα πρόσωπα των πληρεξουσίων δικηγόρων (βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 1319/2000, 43/2009 της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη γνωμοδότηση με αρ. 2/2006).

Μη νόμιμη η αξίωση καταβολής Φ.Π.Α. πριν την έκδοση του νόμιμου παραστατικού


Όπως γίνεται δεκτό για την κατάφαση του αιτήματος καταβολής του αναλογούντος σε αμοιβή παροχής υπηρεσιών ή αγορά αγαθών φόρου προστιθέμενης αξίας απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών και η εξ αυτής της αιτίας γένεση της υποχρέωσης απόδοσης του σχετικού Φ.Π.Α. στο δημόσιο. Ελλείπουσας της προϋπόθεσης αυτής, ο ενάγων προεισπράττοντας το σχετικό ποσό καθίσταται αδικαιολόγητα πλουσιότερος (ΕφΑθ 4851/1992 ΕπΣυγκΔ 1994, 214, ΕφΛαρ 214/2004 ΝΟΜΟΣ). Σε αυτήν την περίπτωση το σχετικό αγωγικό αίτημα είναι απορριπτέο ως προώρως ασκούμενο, ήτοι ως απαράδεκτο, μη πληρουσών των προϋποθέσεων της προληπτικής δικαστικής προστασίας κατ’ άρθρο 69 Κ.Πολ.Δ., καθώς αυτό εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες (βλ. ΑΠ 230/1974 ΝοΒ 22, 1169, ΕφΑθ 371/1997 ΕλλΔνη 1997, 1601, ΕφΛαρ 221/2005 Αρμ 2005, 1564). Αν επομένως δεν διενεργηθούν οι εργασίες της αποκατάστασης για οποιοδήποτε λόγο, και δεν εκδοθούν τα σχετικά τιμολόγια και δελτία παροχής υπηρεσιών, δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. επ’ αυτών και ο ενάγων εφόσον δεν εκδόθηκαν σχετικά παραστατικά για την αποκατάσταση των πιο πάνω ζημιών δεν ζημιώνεται κατά το ποσοστό του Φ.Π.Α. (ΕφΛαρ 221/2005 Αρμ 2005, 1564, ΕφΑθ 371/1997 ΕλλΔνη 1997, 1601, ΕφΛαρ 338/2001 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2001, 440, ΜΠρΑθ 3683/2009 ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 3109/2010 ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 1032/2010 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 615/2011 ΕΝαυτΔ 2012, 149, ΠΠρΑθ 4348/2012 ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 2973/2010 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 870/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 818/2014 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 13/2015 ΝΟΜΟΣ) ΕφΛαρ 221/2005, Αρμ. 2005, ΠΠρΘεσ 10223/2012 Ελλ/νη 2012, 1623).