• Προίμιο


  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφεξής καλουμένου ως ο «ιστότοπος». Στο κείμενο των Όρων Χρήσης ως αυτό έχει, παρατίθενται αναλυτικώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επισκέπτη (εφ’εξής «χρήστης») που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου.

  Αν δεν αποδέχεστε τους εν λόγω όρους παρακαλείσθε, όπως διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστότοπου. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

 • Σκοπός


  Σκοπός του παρόντος ιστότοπου είναι η ενημέρωση και η διευκόλυνση επικοινωνίας του κοινού με το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών. Στον εν λόγω ιστότοπο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν εξυπηρετούνται διαφημιστικοί σκοποί.

 • Μη παροχή νομικών υπηρεσιών


  Διευκρινίζεται ρητά ότι μέσω του ιστοτόπου δεν παρέχονται νομικές υπηρεσίες ή συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μέσω αυτού, υποδηλώνεται ή εγκαθιδρύεται σχέση εντολέα – δικηγόρου. Οι πληροφορίες στις οποίες αποκτά πρόσβαση ο χρήστης δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτάσεις ή παραίνεση για διενέργεια ή αποφυγή πράξεων.

  Σε περίπτωση που χρήστης επιθυμεί την παροχή βοήθειας ή την επίλυση οιασδήποτε απορίας εν σχέσει με τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, δύναται να επικοινωνήσει με το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών, με τους τρόπους που εμφανίζονται στον ιστότοπο.

 • Δεσμοί προς λοιπούς ιστότοπους


  Διατου παρόντος ιστότοπου είναι πιθανόν μέσω ειδικών συνδέσμων (π.χlinks, hyperlinks κλπ) οι χρήστες να δύνανται να παραπεμφθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου χρήστη στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους. Το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνει ή ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων. Το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψουν από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήσης των ιστότοπων αυτών.

 • Προστασία χρήστη από κακόβουλο λογισμικό ή ενέργειες τρίτων & διακοπή λειτουργίας ιστότοπου


  Μολονότι το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών έχει λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστότοπουτου να είναι ασφαλής για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος του ή ο παροχέας φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ ιοί κλπ) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

 • Υποχρεώσεις χρηστών


  Ο χρήστης υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ιδίως αυτήν που αφορά στις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, ανήθικη ή καταχρηστική χρήση του ιστότοπου pvlaw.gr ή παρενόχληση της λειτουργίας αυτού.

  Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του παρόντος ιστότοπου με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (π.χ. hacking), άλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει.

  Ιδίως για τους χρήστες που προβαίνουν στην ανάρτηση δημοσιεύσεων στο «Νομικό ιστολόγιο» απαγορεύεται ρητώς η εκμετάλλευση του παρόντος ιστοτόπου για σκοπούς παράνομους, ανήθικους, αθέμιτους και καταχρηστικούς.

  Ειδικότερα απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, «φόρτωση» (upload) κλπ, αναρτήσεων με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης.

  Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.

  Σε κάθε περίπτωση το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών διατηρεί το δικαίωμα χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαγράψει ή να αποφύγει τη δημοσίευση αναρτήσεων χρήστη, ο οποίος παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης ή την κείμενη νομοθεσία.

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας & λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων


  Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει κάθε είδους αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, αποκλειομένης ρητώς κάθε ευθύνης του.

  Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους τουιστότοπου από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο ως προς το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση των διαχειριστών-ιδιοκτητών του.

 • Προστασία ανηλίκων


  Ο ιστότοπος pvlaw.gr απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μόνη τη χρήση του, εγγυάστε ότι πληροίτε την εν λόγω προϋπόθεση. Ωστόσο, λόγω της συχνότατης χρήσης του Διαδικτύου από ανηλίκους και μολονότι έχουν ληφθεί τα κατά το δυνατόν προσήκοντα μέτρα για την προστασία τους, εφιστά την προσοχή των γονέων, τους οποίους και προειδοποιεί, παροτρύνει και συμβουλεύει να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δη στον ιστότοπο του χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς ενδέχεται να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για αυτά. Εάν παρ’όλα αυτά ανήλικοι επισκεφτούν τον ιστότοπο του, το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη.

 • Εφαρμοστέο δίκαιο – Παρέκταση αρμοδιότητας


  Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

  Αποκλειστικώς αρμόδια Δικαστηρια για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου καθίστανται τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

 • Τροποποίηση όρων


  Το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου του χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών αυτής, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπ’όψιν και έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο κάθε φορά τροποποιείται, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ένα δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων


  Για την προστασία των προσωπικών του χρήστη τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και οι παρόντες όροι χρήσης.

  Δια μόνης της χρήσης στον παρόντα ιστότοπο ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση και συναίνεση του για την διατήρηση σε αρχείο από το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών των προσωπικών του δεδομένων (π.χ ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας κ.α) που ο ίδιος αυτοβούλως και ελευθέρως παρέχει σε αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία τους.

  Το δικηγορικό γραφείο Πιταροκοίλη Γεωργίου - Βασιλάκη Ιωάννη & Συνεργατών δεσμεύεται να μην διαθέτει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους, εκτός και αν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη ή ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα του να προβάλλει αντιρρήσεις για την διατήρηση των δεδομένων που το αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στους διαχειριστές του ιστότοπου μέσω των προσφερόμενων τρόπων επικοινωνίας.

 • Cookies & IP address


  Οι διαχειριστές του pvlaw.gr δύνανται να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστοτόπου τους χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του pvlaw.com, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης του ιστοτόπου pvlaw.gr και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης αυτού.

  Ο επισκέπτης του pvlaw.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 • Αποποίηση ευθυνών


  Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται να αποτελέσει πηγή διαφήμισης και δεν παρέχει νομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γενικές πληροφορίες, η ακρίβεια και η πληρότητα των οποίων δεν είναι εγγυημένες. Η αναφορά περιπτώσεων (σε άρθρα, δικαστικές αποφάσεις) με θετικά αποτελέσματα δεν εγγυάται παρόμοια αποτελέσματα. Ο αναγνώστης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν και πρέπει πάντα να ζητά τη συμβουλή του αρμόδιου συμβούλου.