Υπηρεσίες

Αστικό δίκαιο

Ενοχικό δίκαιο

Ορισμός

Το Ενοχικό Δίκαιο είναι το δικαιο που ρυθμίζει τις ενοχές. Η ενοχή είναι η έννομη σχέση κατά την οποία ένα πρόσωπο έχει απέναντι σε ένα άλλο υποχρέωση σε παροχή

Η οικονομική ζωή κινείται με τη γέννηση και εκπλήρωση ενοχών και διέπεται σε μεγάλο βαθμό από το ενοχικό δίκαιο. Σε αυτό εντάσσονται οι κανόνες δικαίου που διέπουν τις συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, κλπ.), τις αδικοπραξίες (αστικά άδικες πράξεις) και τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Εμπειρία & υποθέσεις

Το γραφείο μας έχει παράσχει τις υπηρεσίες του, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά στις ακόλουθες υποθέσεις:

 • Ερμηνεία δικαιοπραξίας
 • Ευθύνη από διαπραγματεύσεις
 • Φαινόμενη πληρεξουσιότητα
 • Ασφαλιστικές ρήτρες (claims made)
 • συμβάσεις έργου
 • ασφαλιστικές ρήτρες (claims made)
 • Ακυρότητα καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών
 • Καταδολίευση δανειστών
 • Υπέρβαση πληρεξουσιότητας και αυτοσύμβαση
 • Κύρος ποινικής ρήτρας
 • Συμβάσεις έργου
 • Καταγγελία εργολαβικής σύμβασης
 • Aξίωση εργολαβικής αμοιβής
 • Κήρυξη τίτλου (επιταγής) ως ανίσχυρου
 • Προσβολή προσωπικότητας
 • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ιατρού
 • Διαφορές μεταξύ ιδιοκτήτη – εκμισθωτή και μισθωτή
 • Παράνομη και αντισυμβατική χρήση του μισθίου
 • Μη καταβολή των κοινοχρήστων ή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και δημοτικών τελών
 • Εξωστικές αγωγές και διαταγή απόδοσης μισθίου – πληρωμής μισθωμάτων
 • Αξιώσεις από πραγματικά ελαττώματα μισθίου
 • Επαγγελματικές μισθώσεις
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing)
 • Ευθύνη από σύμβαση πώλησης για ελαττώματα πράγματος
 • Μεταβίβαση επιχείρησης
 • Ιδιαίτερα είδη πώλησης (με παρακράτηση κυριότητας, με δικαίωμα εξωνήσεως, πώληση αύλων αγαθών, αυτοκινήτων, κλπ)
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή πληρωμής
 • Κατάσχεση εις χείρας ΟΤΑ ως τρίτου
 • Ρύθμιση χρήσης κοινού ακινήτου
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Ζητήματα δωρεών και γονικών παροχών (ανάκληση και ακύρωση)
 • Αγωγές χρησιδανείου και δανείου, ομαλής και ανώμαλης παρακαταθήκης
 • Αξιώσεις μεσιτικής αμοιβής, ξενοδοχειακές συμβάσεις (gurantee και allotment)
 • Λύση κοινωνίας και διανομή κοινού αντικειμένου
 • Ζητήματα εκχώρησης απαιτήσεων και αναγνώρισης χρέους
 • Αξιώσεις αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό και αδικοπραξία
 • Αγωγές ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης