Υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις των εμπόρων

Το αστικό δίκαιο, ειδικότερα δε το ενοχικό δίκαιο, αποτέλεσε τη πηγή προέλευσης και τη βάση της εξέλιξης του εμπορικού δικαίου. Η ανάπτυξη του εμπορικού δικαίου ως ειδικού κλάδου δικαίου προήλθε από την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν ρυθμίσεις, που επιτρέπουν στους φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τη μια πλευρά, μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και, από την άλλη πλευρά, μεγαλύτερη ασφάλεια και αυστηρότητα στην εκτέλεση αυτών. Με βάση λοιπόν την ιδιαίτερη σχέση αλληλεξάρτησης που έχουν τα δύο δίκαια μεταξύ τους, αντιμετωπίζονται ως ειδικό προς γενικό.

Δηλαδή, το εμπορικό δίκαιο λειτουργεί ως ειδικό σε σχέση με το αστικό δίκαιο που θεωρείται ως γενικό. Αυτό σημαίνει ότι σε μια σχέση εμπορικού χαρακτήρα έχουν πρωτίστως εφαρμογή οι διατάξεις του εμπορικού δικαίου και, εάν είναι αναγκαίο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού δικαίου

Με βάση την συνεχή εξέλιξή και επέκτασή της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάγκη καθιέρωσης ξεχωριστού ρυθμιστικού πλαισίου που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα αυτής, το εμπορικό δίκαιο διαρθρώνεται στους παρακάτω επιμέρους κλάδους:

 • Γενικό Μέρος

  Συμπεριλαμβάνει τις θεμελιώδεις ρυθμίσεις που αφορούν το καθεστώς των εμπορικών πράξεων, του εμπόρου και της οργάνωσης του εμπορικού επαγγέλματος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και οι βασικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις ειδικές εμπορικές συμβάσεις της σύγχρονης οικονομίας

 • Δίκαιο των Αξιογράφων

  Ρυθμίζει μια κατηγορία ιδιόρρυθμων εγγράφων, που χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλακτικές σχέσεις ως μέσα πληρωμής, πίστωσης, ασφάλειας, κλπ.

 • Δίκαιο του Ανταγωνισμού

  Έχει ως σκοπό να διατηρεί την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ως το μηχανισμό της βέλτιστης κατανομής των πόρων και να παρεμβαίνει διορθωτικά στην περίπτωση που προκληθούν ανωμαλίες σ’ αυτήν τη λειτουργία της, λόγω οιωνδήποτε τεχνητών επιδράσεων

 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

  Οι ρυθμίσεις του έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της «ασυμμετρίας» που υπάρχει στην αγορά μεταξύ του οικονομικού φορέα, από τη μια πλευρά, και του καταναλωτή, από την άλλη

 • Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

  Περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν την έννοια και την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων μιας επιχείρησης, καθώς και της ευρεσιτεχνίας

 • Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών

  Ρυθμίζει τη σύσταση, λειτουργία και οργάνωση των φορέων της επιχειρηματικής δράσης

 • Ασφαλιστικό Δίκαιο

  Ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση και κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων

 • Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο

  Περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των φορέων τους

 • Πτωχευτικό Δίκαιο

  Περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν την εμπορική αφερεγγυότητα

 • Ναυτικό Δίκαιο

  Ρυθμίζει κυρίως τις σχέσεις που δημιουργούνται από τη θαλάσσια εμπορία