Υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο Αξιογράφων

Ορισμός

Το Δίκαιο Αξιογράφων αποτελείται από κανόνες που ρυθμίζουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αξιόγραφο

Το αξιόγραφο αποτελεί έγγραφο το οποίο ενσωματώνει ένα ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κατοχή του εγγράφου να είναι απαραίτητη για την άσκηση και την μεταβίβαση του ενσωματούμενου δικαιώματος.

Αξιόγραφα είναι η συναλλαγματική, το γραμμάτιο σε διαταγή, η επιταγή, τα εμπορικά αξιόγραφα σε διαταγή (εμπορική εντολή πληρωμής, εμπορικό χρεωστικό ομόλογο, αποθετήριο και ενεχυρόγραφο κ.λπ.) και τα ανώνυμα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς (ανώνυμα χρεώγραφα, μετοχές).

Εμπειρία & υποθέσεις

Στην εμπειρία του γραφείου μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες υποθέσεις:

  • Κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρο
  • Αναγωγικές αξιώσεις από συναλλαγματική/επιταγή
  • Αξιώσεις από ακάλυπτη επιταγή
  • Μετατροπή επιταγής σε αναγνώριση χρέους