Υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο Εταιρειών

Ορισμός

Το Δίκαιο Εταιρειών αφορά όλα τα νομικά ζητήματα σχετικά με τις λειτουργίες των εταιρειών

Στον εν λόγω τομέα ενδεικτικά υπάγονται ζητήματα σύστασης, λειτουργίας, λύσης, αναδιάρθρωσης, εξαγοράς, μετατροπής και συγχώνευσης εταιρειών, πτώχευσης, εξυγίανσης, εκκαθάρισης εταιρειών, εσωτερικών σχέσεων των εταίρων μεταξύ τους, δικαιώματων και υποχρεώσεων αυτών, εμπορικών συμβάσεων, εφαρμογής κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαδικασιών που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προστασία τρίτων συναλλασσομένων, αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμόυ, καθώς και ζητήματα επιχειρηματικής χρηματοδότησης και επενδύσεων.

Εμπειρία & υποθέσεις

Το γραφείο μας έχει χειριστεί ενδεικτικά την ακόλουθη ύλη:

 • Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας
 • Αναστολή αποφάσεων εταιρικών οργάνων
 • Ανυπόστατες/άκυρες/ακυρώσιμες αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας
 • Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας
 • Πώληση μετοχών και πραγματικά ελαττώματα επιχείρησης
 • Ερμηνεία και κύρος εξωεταιρικής συμφωνίας μετόχων
 • Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Μεσεγγύηση μετοχών
 • Εκκαθάριση αφανούς εταιρείας
 • Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο
 • Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας